Wydruk niniejszej strony pochodzi z portalu E.Sklep Kodem.eu http://kodem.eu

Wydrukowano dnia: 31.10.2020, o godzinie: 19:31 przy użyciu komputera posiadającego adres IP: 35.170.78.142Formalności budowlane od A do Z

Jeżeli jest plan miejscowy
Wypis i wyrys z planu miejscowego należy odebrać w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli nie ma planu miejscowego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy.
Należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w urzędzie miasta lub gminy. Druk takiego wniosku jest do pobrania w wydziale architektury.

Mapa geodezyjna do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych zlecamy geodecie.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci
Jeżeli istnieje taka potrzeba wnioski składa się w lokalnych przedsiębiorstwach: gazowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.

Projekt architektoniczno - budowlany
Na projekt architektoniczno-budowlany składa się architektura, konstrukcja i instalacje wewnętrzne. Wymagane są cztery egzemplarze projektu na każdy realizowany budynek.

 

Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego do warunków miejscowych, oraz opracowanie projektu zagospodarowania działki. Uzgodnienie z dysponentami sieci
Zleca się osobie z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy dokonać uzgodnienia lokalizacji budynku u odpowiednich dysponentów sieci.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
Jeżeli działka jest rolna, konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w starostwie w wydziale gospodarki gruntami.
Uzgodnień dokonuje się na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Pozwolenie na budowę
Wniosek, projekt budowlany (w czterech egzemplarzach), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa się w starostwie w wydziale architektury i budownictwa.

Opieczętowanie dziennika budowy, uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. Złożenie oświadczenia kierownika budowy
Dziennik budowy do opieczętowania składa się w wydziale architektury. Pozwolenie na budowę należy po jego uprawomocnieniu opieczętować klauzulą ostateczności we właściwym wydziale. Natomiast zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz oświadczenie kierownika budowy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.


Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Do złożenia w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Przystąpienie do użytkowania
Jeżeli miejski lub powiatowy urząd nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji.

Uwaga!

Powyższy schemat stanowi tylko przykład poglądowy i mogą w nim wystąpić zmiany związane z uwarunkowaniami lokalnymi.

 

Zapraszam do współpracy.

Teresa Mazurek, Kodem Sp. z o.o.

tel. 608 035 655

tel. (058) 683 47-47, 683 55 22

E.Sklep Kodem.eu
83-000 Pruszcz Gdański, Al. Ks. Józefa Waląga 1/1e "nad Biedronką"
Telefon +48 (058) 683 47 47 ; +48 (058) 683 55 22 ; +48 608 035 655
http://kodem.eu
e-mail: t.mazurek@hot.pl
- Z a m k n i j   t ę   s t r o n ę -